Frederic S. Mishkin ; ng.d. Nguyễn Quang Cư, Nguyễn Đức Dỵ
   
Dữ liệu biên mục

Mishkin, Frederic S.
        Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính /  Frederic S. Mishkin ; ng.d. Nguyễn Quang Cư, Nguyễn Đức Dỵ. - 1st ed. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1994
        955 tr. : minh họa ; 24 cm.
        pNguyên bản : The economics of money, banking, and financial markets, 3rd ed
        
1. Tài chính. 2. Tiền tệ. 3. Ngân hàng và hoạt động ngân hàng. 4. Tiền. 5. Kinh tế . 6. Thị trường. 
I. Nguyễn Quang Cư, dịch. II. Nguyễn Đức Dỵ, dịch. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 332 M678-Econo*

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000230
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)