Dữ liệu biên mục
Pindyck, Robert S
        Kinh tế học vi mô /  Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld ; ng.d. Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Văn Thắng. - 1st ed. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1994
        843 tr. : minh họa ; 25 cm.
        Nguyên bản : Microeconomics, 1989
        
1. Kinh tế học vi mô. 2. Kinh tế. 3. Vi mô. 
I. Rubinfeld, Daniel L. II. Nguyễn Ngọc Bích, d. III. Đoàn Văn Thắng, d. IV. Nhan đề

Phân loại DDC : 338.5 P648-Micro**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0100053-5
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)