Tài nguyên
  Mọi tài liệu
  Sách
  Luận văn
  Báo/Tạp chí
  Bài trích
  Tài liệu số
  Học liệu mở
  Duyệt đề mục
  CSDL – Số liệu TK
  Z39.50
  Địa chỉ hữu ích
TRANG BẠN ĐỌC
  Đăng nhập
  Bạn đọc nhận xét
  Đăng ký thẻ TV

“FETP là trường đầu tiên tham gia cùng MIT trong việc chia sẻ tài liệu giảng dạy của mình một cách cởi mở, và qua đó nhà trường đã đại diện cho sự khởi đầu của phong trào Học liệu mở đã và đang lan rộng đến các tổ chức ở khắp nơi trên thế giới. Thông qua việc chia sẻ học liệu mở, MIT và FETP đang cung cấp những tài nguyên mà các nhà sư phạm có thể cải biên để dùng trên lớp của họ, học sinh sinh viên ở trường có thể sử dụng như những tài liệu bổ sung, và những người tự học có thể sử dụng để trau dồi và nâng cao kiến thức của bản thân....”
– Steve Carson
Nhà chiến lược cao cấp
MIT OpenCourseware