Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Kinh tế học quốc tế : lý thuyết và chính sách. T.1, Những vấn đề về thương mại quốc tế / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld ; ng.d. Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Thái Yên Hương, Nguyễn Vũ Tùng, Bạch Xuân Dương