Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Kinh tế học vi mô = Principles of microeconomics / N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Trương Đăng Thụy ch. b.