Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Kinh tế học vĩ mô = Principles of macroeconomics / N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM d. ; Châu Văn Thành ch. b.