Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Thị trường tài chính Việt Nam: thực trạng, vấn đề và giải pháp chính sách / Võ Trí Thành, Lê Xuân Sang ch.b., Đinh Hiền Minh, Trịnh Quang Long