Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Designing social inquiry: scientific inference in qualitative research / Gary King, Robert O. Keohane, Sidney Verba.