Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Phi lý trí : Khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người / Dan Ariely ; Hồng Lê, Phương Lan dịch