Các lớp Hướng dẫn và Đào tạo kỹ năng thông tin sẽ được tổ chức theo hình thức học tập trung tại lớp dựa trên nhu cầu và số lượng đăng ký của sinh viên, học viên Fulbright. Sinh vên, học viên có thể đăng ký học theo nhóm, hoặc lớp chuyên ngành với số lượng từ 15 đến 20 người.

Các lớp Hướng dẫn & Đào tạo kỹ năng thông tin sẽ được tổ chức ngay trong tuần học định hướng đầu tiên sau Lễ khai giảng và từng đợt trong suốt năm học dựa trên nhu cầu đăng ký của người dùng Fulbright.