Tài nguyên số

Cung cấp cho người dùng các cơ sở dữ liệu có bản quyền thuộc hàng trăm chủ đề khoa học khác nhau như: Khoa học tự nhiên & Xã hội, Giáo dục, Lịch sử, Nghệ thuật, Kinh tế, Quản trị, Toán học, Kỹ thuật....

#
Mọi tài liệu
Mọi tài liệu, bao gồm Ebooks, Tạp chí khoa học, Videos/clips streaming, Báo cáo khoa học, Luận văn - Luận án.... (thêm thông tin...)
A
Academic Journals
Hơn 125 tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh doanh, Khoa học, Giáo dục, Sinh học.... (thêm thông tin...)
Academic Search Complete
Hơn 10,000 sách ebooks, tạp chí khoa học peer-reviewed thuộc các lĩnh vực Âm nhạc, Lịch sử, Địa lý, Luật, Y học, Khoa học tự nhiên & xã hội.... (thêm thông tin...)
Academic Search Index
Chỉ mục tìm kiếm mọi cơ sở dữ liệu học thuật của EBSCO (thêm thông tin...)
Xem thêm...
B
Bentham Open - Journals
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 250 tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực Y học, Hóa học, Sinh học, Công nghệ y sinh.... (thêm thông tin...)
Boston College Publications
Hơn 25 ấn phẩm khoa học thuộc các lĩnh vực Luật, Khoa học chính trị, Triết học... do NXB Đại học Boston xuất bản (thêm thông tin...)
Business Source Index
Chỉ mục tìm kiếm mọi Bộ sưu tập sách ebook thuộc lĩnh vực Kinh doanh của EBSCO (thêm thông tin...)
C
Cambridge Journals 2022 Full Collection
Hơn 400 tạp chí khoa học chuyên ngành Y học, Dược phẩm, Toán học, Lịch sử... (thêm thông tin...)
Central Online + Open Access Library (COOL)
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 14 tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học địa lý, Địa chất, Khoa học trái đất, Địa sinh học.... (thêm thông tin...)
Co-Action Publishing
Hơn 35 tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực Dược phẩm, Giáo dục, Ngôn ngữ, Khoa học chính trị.... (thêm thông tin...)
Xem thêm...
D
De Gruyter Open Journals
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 640 tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực Lịch sử, Khoa học thư viện, Hóa học, Khoa học xã hội.... (thêm thông tin...)
E
EBSCO Open Access Journals
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 10,000 tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực Ngôn ngữ, Lịch sử, Khoa học tự nhiên và xã hội, Nghệ thuật... của EBSCO (thêm thông tin...)
EDP Open Access
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 65 tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực Dược phẩm, Nông nghiệp, Khoa học không gian.... (thêm thông tin...)
E-Journals
Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử bao gồm hàng trăm ngàn tạp chí thuộc hàng trăm lĩnh vực khoa học nằm trong 03 bộ sưu tập eBook Collection (EBSCOhost), Academic Search Complete, và Art & Architecture Complete của EBSCO. (thêm thông tin...)
Xem thêm...
F
Frontiers Journal Series (Open Access)
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 180 tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học không gian, Sinh vật, Toán & Khoa học ứng dụng.... (thêm thông tin...)
G
Gale Academic OneFile Select
Cơ sở dữ liệu GALE bao gồm hơn 3,500 sách ebook, tạp chí khoa học thuộc Y dược, Tài chính ngân hàng, Luật, Khoa học xã hội, Giáo dục.... (thêm thông tin...)
Gale eBooks
Cơ sở dữ liệu GALE bao gồm hơn 500 sách ebook thuộc các lĩnh vực Kinh tế, Khoa học xã hội, Ngôn ngữ, Sinh học.... (thêm thông tin...)
Gale OneFile: Economics and Theory
Cơ sở dữ liệu GALE bao gồm hơn báo cáo, sách ebook, tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán, Tài chính.... (thêm thông tin...)
Xem thêm...
H
Hindawi Open Access Journals
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 520 tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực Nông nghiệp, Khoa học & công nghệ, Hóa học, Y học.... (thêm thông tin...)
I
IOP Open Access Journals
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 30 tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Môi trường....  (thêm thông tin...)
J
JSTOR Arts & Sciences I Archive Collection
Bộ sưu tập của hơn 180 tạp chí khoa học peer-reviewed thuộc các lĩnh vực Khoa học xã hội, Luật, Kinh tế, Lịch sử.... (thêm thông tin...)
JSTOR Arts & Sciences III Archive Collection
Bộ sưu tập của hơn 140 tạp chí khoa học peer-reviewed thuộc các lĩnh vực Ngôn ngữ, Triết học, Âm nhạc, Nghệ thuật.... (thêm thông tin...)
JSTOR Arts & Sciences IX Archive Collection
Bộ sưu tập của hơn 280 tạp chí khoa học peer-reviewed thuộc các lĩnh vực Lịch sử châu Âu, Chính trị, Khoa học xã hội, Kinh doanh, Ngôn ngữ.... (thêm thông tin...)
Xem thêm...
K
Kanopy
Cơ sở dữ liệu video/clips có hơn 18,000 streaming videos, clips thuộc các lĩnh vực Địa lý, Khoa học xã hội, Văn hóa, Lịch sử, Công nghệ... ở Úc, Mỹ và các nguồn khác (thêm thông tin...)
L
Libertas Academica (Open Access)
Cơ sở dữ liệu truy cập mở có hơn 60 tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực Dược phẩm, Địa lý, Khoa học tự nhiên, Y sinh.... (thêm thông tin...)
M
Math-Net.RU
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 140 tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực Toán học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Vật lý.... (thêm thông tin...)
MEDLINE (EBSCO)
Cơ sở dữ liệu truy cập mở thuộc lĩnh vực Y học tổng hợp của EBSCO (thêm thông tin...)
N
National Film Board of Canada Video Streaming (including Campus)
Cơ sở dữ liệu truy cập mở streaming video thuộc lĩnh vực Nghệ thuật của Canada (thêm thông tin...)
Nature Journals Online (Open Access)
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 55 tạp chí khoa học thuộc lĩnh vực Y học, Hóa học, Công nghệ.... (thêm thông tin...)
Newswires
Cơ sở dữ liệu truy cập mở thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ do hãng AP phát hành (thêm thông tin...)
O
Open Dissertations
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hàng nghìn luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Giáo dục (thêm thông tin...)
P
PLoS - Public Library of Science
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 10 tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực Sinh học, Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội.... (thêm thông tin...)
ProQuest Ebook Central
Hơn 10,000 sách ebooks, truy cập toàn văn (full-text) thuộc hàng trăm lĩnh vực khoa học như Khoa học tự nhiên & xã hội, Ngôn ngữ, Nghệ thuật, Kinh tế, Luật, Lịch sử, Văn học.... (thêm thông tin...)
ProQuest Ebook Central - Academic Complete
Cơ sở dữ liệu sách ebooks, truy cập toàn văn (full-text) thuộc các lĩnh vực Khoa học xã hội, Tâm lý học, Luật.... (thêm thông tin...)
Xem thêm...
S
SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS)
Hơn 250 sách ebooks, báo cáo, quy trình, dữ liệu truy cập toàn văn (full-text) thuộc các lĩnh vực Khoa học không gian và vũ trụ  (thêm thông tin...)
ScienceDirect - Cell Press Free
Hơn 15 tạp chí khoa học peer-reviewed thuộc khác lĩnh vực Dược phẩm, Y sinh (thêm thông tin...)
ScienceDirect Open Access Titles
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 1,300 tạp chí khoa học peer-reviewed thuộc các lĩnh vực Y học, Công nghệ, Giải phẫu, Ngôn ngữ & văn học.... (thêm thông tin...)
Xem thêm...
T
The Diplomat
Tạp chí hàng đầu thế giới về lĩnh vực Lịch sử phương Tây, Lịch sử châu Á, Quan hệ quốc tế, Chính trị.... (thêm thông tin...)
The Economist
Tạp chí hàng đầu thế giới về các lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng, Kinh tế, Kinh doanh, Chính trị, Khoa học & Công nghệ.... (thêm thông tin...)
The Royal Society Online Journals Archive
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 25 tạp chí khoa học peer-reviewed thuộc các lĩnh vực Y học, Sinh học, Toán học.... (thêm thông tin...)
W
Wiley Online Library Free Journal Backfiles (formerly Blackwell Synergy)
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 80 tạp chí khoa học peer-reviewed thuộc các lĩnh vực Hóa học, Y dược, Giáo dục.... (thêm thông tin...)
Wiley Online Library Open Access
Cơ sở dữ liệu truy cập mở của hơn 275 tạp chí khoa học peer-reviewed thuộc các lĩnh vực Y học, Y sinh, Nông nghiệp, Công nghệ, Khoa học ứng dụng.... (thêm thông tin...)