Mọi tài nguyên

Cung cấp cho người dùng toàn bộ các nguồn tài nguyên thông tin hiện có của Thư viện, bao gồm: Tài liệu in, Tài liệu số, Tài liệu nội sinh, Tài nguyên giáo dục mở, Số liệu thống kê và hơn thế nữa!